Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 hölls den 4 maj i Stockholm.

Dokument

  1. 1. Kallelse till årsstämma
  2. 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
  3. 3. Ersättningsrapport 2022
  4. 4. Bolagsordning – ändringsmarkerad
  5. 5. Fullmaktsformulär
  6. 6. Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2022
  7. 7. Kommuniké från Netels årsstämma 2023
  8. 8. Stämmoprotokoll Netel Holding AB (publ) 2023