Netel Group och dess dotterbolag ska bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Detta ska prägla vårt arbete genom hela värdekedjan. Vår framgång har en stark påverkan på vårt förtroendekapital och därmed en avgörande betydelse för vårt varumärke. Ett stort förtroendekapital både förenklar och förbättrar dessutom våra relationer till kunder, leverantörer och andra externa parter, vilket är grunden för goda samarbeten och affärsresultat.

Netel Group är medlem i FN Global Compact och stöder dess principer om mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och korruption. FN Global Compacts principer och ett antal internationella riktlinjer ligger till grund för vår uppförandekod. Dessa innefattar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s (Internationella arbetsorganisationens) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Uppförandekoden är antagen av Netel Groups styrelse och omfattar samtliga medarbetare i koncernen inklusive styrelsen. Uppförandekoden sammanfattar hur vi ska agera inom företaget, i relationer med våra kunder och leverantörer samt i det samhälle vi verkar. Som medarbetare inom koncernen är du förpliktigad att i varje tillfälle främja dess efterlevnad. Vi förväntar oss att alla samarbetspartners såsom underentreprenörer och andra som arbetar för koncernen följer de etiska principer som beskrivs i vår uppförandekod. Alla samarbetspartners ska förbinda sig att följa Netels uppförandekod för leverantörer.

Relation till nationell lagstiftning

Vår verksamhet ska till samtliga delar följa och bedrivas enligt rådande nationell lagstiftning, och för varje område och tidpunkt gällande regler och förordningar. Detta är överordnat samtliga av verksamhetens övriga mål och får på intet sätt åsidosättas.

Då lagstiftning och uppförandekod reglerar samma område, och inte står i konflikt med varandra, ska den högsta standarden tillämpas. Står något av kraven i uppförandekoden i konflikt med rådande lagstiftning ska den högsta standard som överensstämmer med rådande lagar tillämpas.

Tillämpning och efterlevnad

Alla avvikelser från uppförandekoden kan leda till att koncernens förtroendekapital och varumärke skadas. Underlåtenhet att följa uppförandekoden rapporteras till koncernledningen och allvarliga avvikelser rapporteras till styrelsen. Avvikelser kan komma att leda till disciplinära åtgärder och uppsägning.

Den som misstänker en avvikelse mot uppförandekoden ska omedelbart rapportera detta till sin närmaste chef eller använda koncernens visselblåsarfunktion. Anmälningar via visselblåsarfunktionen hanteras anonymt och av en oberoende extern part. Netel accepterar inte diskriminering eller vedergällning mot medarbetare som rapporterat misstänkta överträdelser mot uppförandekoden. Genom visselblåsarfunktionen kan medarbetare, kunder, underentreprenörer, leverantörer och övriga intressenter anonymt rapportera misstänkta avvikelser mot uppförandekoden.

Alla nyanställda ska läsa och bekräfta att de förstått uppförandekoden genom att signera den. Chefer har ett särskilt ansvar för att säkerställa att medarbetare och samarbetspartners är informerade om och förstår uppförandekoden samt att följa upp rapporterade avvikelser mot uppförandekoden.

Grundläggande värderingar

Vår framgång är beroende av varje medarbetares kompetens och engagemang. Vi ser positivt på, och uppmuntrar, medarbetares egna initiativ till vidareutveckling. Samtliga medarbetare ska kunna framföra sin mening öppet och ärligt. God hälsa är grundläggande för goda resultat och välmående. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats som skapar långsiktiga värden för kunder och samhälle.

Vår övergripande målsättning är att vara en stabil organisation med lönsam tillväxt som erbjuder stimulerande och meningsfull sysselsättning för våra medarbetare. I gengäld måste varje medarbetare följa vår uppförandekod, rådande policyer och riktlinjer samt i övrigt alltid agera professionellt. Vi ska alla uppträda och agera på ett sådant sätt att vi utgör en respekterad del av näringsliv och samhälle. Vi ska verka för konkurrens och likabehandling av företag eller annan aktör, oberoende av storlek.

Vår företagskultur präglas av följande fem värdeord; Närhet, Effektivitet, Trovärdighet, Engagemang, Långsiktighet.

Närhet “Vi ska jobba långsiktigt och nära våra kunder, medarbetare och leverantörer. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett nära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.”

Effektivitet “Vi ska ständigt sträva efter högsta möjliga kvalitet på ett effektivt sätt. Genom att vara effektiva skapar vi mervärde för våra kunder.”

Trovärdighet “Vi ska skapa trovärdighet både internt och externt genom att verka med kunskap och professionalism. Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss. Vi ska alltid uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovad kvalitet och tid. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.”

Engagemang “Vi ska engagera oss i våra kunder, leverantörer och i varandra. Vi ska vara ett personligt och engagerat företag. Med vår kunskap, erfarenhet och engagemang ska vi hela tiden ge våra kunder det lilla extra.”

Långsiktighet “Vi ska eftersträva långsiktiga relationer, såväl internt som externt. Vi ska verka för att den verksamhet vi bedriver är långsiktigt hållbar ur ett miljöperspektiv. Genom en ärlig och öppen dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen.”

Etiska uppförandekrav

 • Alla medarbetare ska behandlas lika och rättvist.
 • Vi ska respektera individen och accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing. Alla ska ha lika möjligheter oavsett etnicitet, trosinriktning, genusidentitet eller uttryck, ålder, nationalitet, språk, politisk uppfattning, civilstånd, sexuell läggning, funktionsavvikelse eller medlemskap i fackförening.
 • Vi strävar efter mångfald och mer jämställda arbetsplatser.
 • Vi ska respektera rätten till förenings-, åsikts- och yttrandefrihet liksom rätten att förhandla kollektivt.
 • Vi accepterar inte tvångsarbete eller barnarbete i någon form.
 • Vi ska respektera våra leverantörers och kunders immateriella rättigheter så att varumärke, goodwill, teknik och kunnande hanteras och överförs på ett sätt som skyddar immateriella rättigheter. Detta innefattar hantering av sociala medier, telefonsamtal, document- och datahantering i offentliga miljöer (t.ex. tunnelbana, flyg och tåg).
 • Vi ska hantera företagets konfidentiella information med aktsamhet och inte avslöja sådan information för tredje man.
 • Vi ska agera för att motverka svartarbete, penningtvätt, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
 • Vi har nolltolerans mot mutor, korruption och bedrägerier.
 • Vi ska agera korrekt och i enlighet med alla tillämpliga internationella och nationella normer och lagar om gåvor, mutor och korruption. Som medarbetare och samarbetspartner till Netel får du inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som är olagliga eller otillbörliga och inte kan granskas och redovisas öppet och i enlighet med vår policy. Vi ska inte ta emot gåvor av leverantörer om inte värdet kan anses ringa. Det är oavsett värde alltid förbjudet att ta emot kontanter eller motsvarande, t.ex. sponsring och personliga rabatter. Vid besök hos leverantör, deltagande i konferenser, utställningar etc., ska samtliga kostnader för resa och logi betalas av Netel.
 • Vi accepterar inte konkurrensbegränsande metoder. Vi ska agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud som syftar till att snedvrida konkurrens eller som strider mot gällande konkurrenslagstiftning.
 • Vi ska inte fatta beslut om vi är jäviga. Om vi känner till en intressekonflikt som kan antas utgöra jäv mot oss, ska vi självmant ge det till känna och rapportera det till närmaste chef. Vi är jäviga
  • (i) om saken angår oss själva eller vår make/partner, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för oss själva eller någon närstående,
  • (ii) om det i övrigt finns någon särskild omständighet som rubbar förtroendet till vår opartiskhet i ärendet.
 • Vi ska inte erbjuda eller ge otillbörlig fördel, förmån eller incitament till en offentlig tjänsteman, internationell organisation eller någon annan tredje part. Detta gäller oavsett om det sker direkt eller genom mellanhand.
 • Vi ska inte delta i reklam eller marknadsföringsmaterial gjord för att publicera våra leverantörers produkter och tjänster utan godkännande från marknadsansvarig.
 • Netel Group AB och samtliga dotterbolag är politiskt neutrala. Företagsmedel får inte användas för att ge bidrag till politiska partier, organisationer, kandidater eller innehavare av offentliga positioner. Koncernen kan ge bidrag till branschorganisationer efter godkännande av Netel Groups styrelse.
 • Netel Group AB och alla dotterbolag har åtagit sig att upprätthålla högsta etiska standard i alla aspekter av vår affärsverksamhet. Efterlevnad av internationella sanktioner är en integrerad del av våra värderingar och vår verksamhet. Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och lagligt sätt och säkerställer att vi inte har några kontakter med enheter eller individer som omfattas av sanktioner från FN, Europeiska unionen eller andra relevanta myndigheter.
 • Vi ska som anställda inte bedriva konkurrerande verksamhet eller bereda oss själva eller någon annan vinning genom att utnyttja information eller ställning i organisationen.
 • Vi ska i förhållandet till kunder och leverantörer tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas, och att ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.

Mänskliga rättigheter

Netel har en direkt påverkan på inte bara på våra medarbetares mänskliga rättigheter, utan också de som vi påverkar genom vår affärsverksamhet. Som ett företag inom kritisk infrastruktur är vi medvetna om den påverkan vi kan ha genom vår verksamhet, i de samhällen där vår infrastruktur är belägen och i byggandet av kritisk infrastruktur.

Vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter och denna policy gäller för alla på Netel, inklusive entreprenörer och de som agerar på uppdrag av eller representerar oss.

Netel har åtagit sig att respektera de mänskliga rättigheterna såsom de definieras i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om arbetsnormer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Som en del av vårt engagemang för att respektera mänskliga rättigheter har vi identifierat våra viktigaste frågor inom området mänskliga rättigheter, vilka vi kommer att lägga störst fokus på. Dessa är:

 • Hälsa och säkerhet vid konstruktion och installation av infrastruktur
 • Användning av uppdragstagare
 • Mångfald och icke-diskriminering
 • För att uppnå vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter ska vi:
 • Bedriva tillbörlig aktsamt (engelska due diligence) avseende mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet och värdekedja.
 • Se till att alla anställda, uppdragstagare och leverantörer är medvetna om denna policy och ställa förväntningar på våra uppdragstagare och leverantörer att göra detsamma för sina anställda.
 • Ge våra anställda utbildning i relevanta frågor om mänskliga rättigheter och förvänta oss att våra uppdragstagare, personal från tredje part och leverantörer gör detsamma.

Följa alla relevanta lokala, nationella och internationella lagar och förordningar. Om lokala lagar står i konflikt med de normer för mänskliga rättigheter som definieras i detta dokument ska vi följa lokala lagar, samtidigt som vi arbetar för att upprätthålla och främja våra åtaganden om mänskliga rättigheter.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitet

 • Netel ska leverera produkter och tjänster av genomgående högt värde, kvalitet och pålitlighet. Produktsäkerhet är av högsta betydelse.
 • Vi ska för samtliga projekt upprätta en projektplan (kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöplan) i syfte att förebygga fel i tjänst eller produkt, minska skadlig miljöpåverkan samt se till att säkerhet, hälsa och skydd prioriteras.

Miljö

 • Vi ska uppnå god kvalitet i vår verksamhet och ständiga förbättringar av dess processer genom att aktivt arbeta med våra kvalitetsmål.
 • Vi ska regelbundet bedöma de faktorer i arbetsförhållanden och arbetsuppgifter som medför risker.
 • Vårt kvalitetsarbete beskrivs närmare i den kvalitetspolicy som antagits av Netel Groups styrelse.
 • Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Varje medarbetare ska arbeta för att minimera negativ miljöpåverkan samt verka för långsiktig hållbarhet i sin del av verksamheten. Det innebär bland annat att vi ska sträva efter att minska våra koldioxidutsläpp och återvinna material.
 • Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa miljövänliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen. Vi ska alltid välja de minst hälso- och miljöfarliga kemiska produkterna vid inköp.
 • Vi ska identifiera, analysera och uppdatera våra betydande miljöaspekter i verksamheten för att prioritera och minimera miljöpåverkan av dessa.
 • Vårt miljöarbete är uttryckt i mer detalj i miljöpolicyn som är antagen av Netel Groups styrelse.

Arbetsmiljö

 • Vi värnar om våra medarbetares välbefinnande och främjar en positiv hälso- och säkerhetskultur. Detta gäller även personer som inte är anställda och som arbetar i våra lokaler och projekt. Vår verksamhet ska planeras så att säkerhet, hälsa och skydd prioriteras.

  Vi ska verka för att förebygga de arbetsmiljörisker som vår verksamhet är förenad med och förhindra att arbetsmiljöolyckor uppstår genom att:

  • Alltid använda lämplig skyddsutrustning, till exempel säkerhetssele och fallskydd vid arbete på hög höjd.
  • Aldrig utföra elarbeten på elektrisk utrustning, kretsar och redskap utan lämpliga kvalifikationer och i enlighet med regelverk.
  • Aldrig arbeta under påverkan av alkohol eller droger.
  • Aldrig använda mobiltelefon för samtal, sms, mail etc. i samband med framförande av fordon. Handsfree ska alltid användas vid samtal.
  • Alltid använda säkerhetsbälte, både som förare och passagerare.
  • Aldrig framföra fordon med en hastighet eller på ett sätt som med hänsyn till väg, underlag och typ av fordon kan medföra fara för dig själv eller andra.
  • Alltid ha relevant utbildning och erfarenhet för utförande av arbetsuppgifterna.
  • Alltid rapportera riskfyllda situationer eller beteenden som strider mot gällande bestämmelser till närmaste chef.
  • Vårt arbetsmiljöarbete är uttryckt i mer detalj i hälsa- och säkerhetspolicyn som är antagen av Netel Groups styrelse.

Personuppgiftsbehandling

 • Vi ska vara varsamma med hur vi hanterar personuppgifter.
 • Vi ska veta vilka personuppgifter vi behandlar och varför.
 • Vi ska föra registerutdrag över vilka personuppgifter vi behandlar.
 • Vi ska säkerställa att vi har personuppgiftsavtal med våra kunder och leverantörer innan vi tar emot, behandlar eller utlämnar några personuppgifter.
 • Vi ska vara väl förtrogna med och följa vår personuppgiftspolicy.
 • Vi är medvetna om att våra egna personuppgifter behandlas av arbetsgivaren för att utbetalning av lön och skatter med mera.
 • Hur vi arbetar med personuppgifter och IT-säkerhet är uttryckt i mer detalj i IT-policyn som är antagen av Netel Groups styrelse.

 

Jeanette Reuterskiöld
Koncernchef Netel Group