Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman.

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter.

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av bolagsstämman och ha ett särskilt ansvar för att leda styrelsens arbete och säkerställa att styrelsens arbete är välorganiserat.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetssätt, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktionen för den verkställande direktören, innefattande instruktioner för finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att behandla frågor som inte kan hänskjutas till nästa ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena för styrelseordföranden och den verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Netel Group.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka Netel Groups finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Netel Groups interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorerna tillhandahåller Netel Group andra tjänster än revisionstjänster, samt bistå vid utarbetandet av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisorer.

Ann-Sofi Danielsson (ordförande)
Göran Lundgren
Carl Jakobsson

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska förbereda förslag avseende ersättningsriktlinjer, ersättningar och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och för de ledande befattningshavarna.

Nina Macpherson (ordförande)
Hans Petersson
Alireza Etemad