Starka megatrender driver tillväxten

Netel är verksamt inom områden vars funktioner är kritiska för samhället. Dessa funktioner – el- och vattenförsörjning, avlopp, fjärrvärme och telekommunikation – påverkas av tre starka megatrender: klimatförändringen, digitaliseringen och behovet av modernisering av infrastrukturen.

Klimatförändringen

Vår tids största fråga är klimatförändringen som driver fram nya mönster i samhället
vilket har stor inverkan på kraftnäten. Kapaciteten i kraftnäten behöver byggas ut för att hantera övergången till eldrivna transporter och möta behovet från bland annat stora industrier som vill gå över till elbaserad produktion. Introduktionen av fler förnyelsebara energikällor som till exempel solpaneler kräver också investeringar i kraftnäten. Det ökande antalet energikällor ställer höga krav på ökad flexibilitet i kraftnäten vilket i sin tur fordrar investeringar i kapacitet och ny teknik.

Digitaliseringen

Allt mer manuellt arbete sker digitalt och antalet uppkopplade enheter ökar starkt, drivet av fler digitala applikationer, smarta städer och hus liksom IoT (Internet of Things). Det här ställer krav på ökad kapacitet i telenäten. I Norden har utbyggnaden av 5G-näten påbörjats och inom en tioårsperiod kommer 6G-näten att rullas ut. I Tyskland är fibertäckningen låg och de gamla kopparnäten kommer ersättas med fiber.

Modernisering av infrastrukturen

Inom områdena kraft, fjärrvärme, vatten och avlopp och finns stora behov av att modernisera infrastrukturen i Europa. Många av näten är i slutet av sin livscykel. En del nät är över 70 år gamla och i akut behov av att ersättas eller moderniseras. Inom kraft är läget så kritiskt att näten måste ersättas även om bara nuvarande kapacitet ska behållas.