Så bidrar Netel till FN:s globala mål

Netel bidrar till flera av de globala målen för hållbarutveckling som antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling. Här presenterar vi de mål Netel bidrar mest till och som Netel arbetar aktivt för.

07-hallbar-energi-for-alla

Mål 7. Hållbar energi för alla

Mål 7 syftar till att ge alla tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen. Netel utvecklar såväl stora som små energiprojekt vilka bidrar till att öka andelen förnybar energi och ökad energieffektivitet. Koncernen arbetar aktivt med att minska sina egna koldioxidutsläpp och öka andelen förnybar energi.

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 syftar till att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Netel främjar en trygg och säker arbetsmiljö för alla, såväl medarbetare som arbetstagare hos underentreprenörer och leverantörer.

09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Netel planerar och utvecklar infrastruktur för mobilkommunikation, fasta telenät och kraftnät. Genom projekten gör Netel det möjligt för alla att få tillgång till moderna och effektiva tjänster.

11-hallbara-stader-och-samhallen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 11 syftar till att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Netel bygger smarta, uthålliga samhällen med tillgång till ren energi och pålitlig infrastruktur för telekommunikation och el.

13-bekampa-klimatforandringarna

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 syftar till att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Netel arbetar för att minska koldioxidutsläppen i verksamheten, bland annat genom att effektivisera transporterna och öka användningen av förnybar energi.

16_fredliga_samhallen

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Netel främjar transparens såväl internt som med underentreprenörer och leverantörer för att erbjuda rättvisa villkor och regelefterlevnad utan skatteflykt, social dumpning och korruption.

EU: s Green Deal

Den 14 juli 2021 antog EU-kommissionen The Europan Green Deal vars mål är att göra EU den första klimatneutrala kontinenten till 2050. Målet är att minska utsläppen av de flesta växthusgaser genom att producera mer prisvärd energi, smartare transportsystem och nya jobb vilket resulterar i en renare miljö och en allmänt förbättrad livskvalitet. Netel stöttar EU-initiativet till fullo.