Så bidrar Netel till FN:s globala mål

Netel bidrar på flera sätt till de globala målen för hållbar utveckling som antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling. Här presenterar vi de mål där Netel bidrar mest och som Netel arbetar aktivt för.

07-hallbar-energi-for-alla

Mål 7. Hållbar energi för alla

FN:s delmål
7.1 Tillgång till modern energi för alla

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen

Netels mål
Öka andelen förnybar energi

Mål 7 syftar till att ge alla tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen. Netel utvecklar såväl stora som små energiprojekt vilka bidrar till att öka andelen förnybar energi och ökad energieffektivitet. Genom att säkerställa distributionskapaciteten i kraftnäten bidrar Netel till en hållbar samhällsutveckling. Koncernen arbetar aktivt med att öka andelen förnybar energi i sin egen förbrukning.

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

FN:s delmål
8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Netels mål
Inga arbetsplatsolyckor

Mål 8 syftar till att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Netel främjar en trygg och säker arbetsmiljö för alla, såväl medarbetare som arbetstagare hos underentreprenörer och leverantörer.

09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

FN:s delmål
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

9.c Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

Netels mål
Årlig tillväxt på 10 procent inklusive förvärv

Mål 9 syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Netel planerar och utvecklar infrastruktur för telekommunikation, kraftnät, fjärrvärme, vatten och avlopp. Genom projekten gör Netel det möjligt för alla att få tillgång till moderna och effektiva tjänster. Netels tillväxt är beroende av att det sker investeringar i infrastruktur.

11-hallbara-stader-och-samhallen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

FN:s delmål
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

Netels mål
Årlig tillväxt på 10 procent inklusive förvärv

Mål 11 syftar till att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Netel bygger smarta, uthålliga samhällen med tillgång till ren energi och pålitlig infrastruktur för telekommunikation, energiförsörjning, vatten och avlopp. Netels tillväxt är beroende av att det sker investeringar i infrastruktur.

13-bekampa-klimatforandringarna

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

FN:s delmål
Klimatkonventionen och Parisavtalet

Netels mål
Netel har förbundit sig att sätta upp mål för att minska sina utsläpp enligt Parisavtalet

Mål 13 syftar till att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Netel arbetar för att minska utsläppen i verksamheten, bland annat genom att effektivisera transporterna och öka användningen av förnybar energi. Netel anslöt sig i januari 2023 till åtagandet SBTi (Science Based Target initative) och har därmed förbundit sig att inom två år presentera vetenskapligt baserade mål för att minska sina utsläpp i enlighet med Parisavtalet.

16_fredliga_samhallen

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

FN:s delmål
16.5 Bekämpa korruption och mutor

Netels mål
Inga misstänkta eller konstaterade brott vad gäller mutor, korruption, bedrägerier eller penningtvätt

Mål 16 syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Netel främjar transparens såväl internt som med underentreprenörer och leverantörer för att erbjuda rättvisa villkor och regelefterlevnad utan skatteflykt, social dumpning och korruption. Netel har nolltolerans mot mutor, korruption, bedrägerier och penningtvätt i hela värdekedjan.