Intäktstillväxt

  • Årligt tillväxtmål på 10 procent, inklusive icke-organisk tillväxt

Marginalmål

  • Justerad EBITA-marginal över 7 procent på medellång sikt

Kapitalstruktur

  • Nettoskuld (exklusive leasingskulder) i förhållande till justerad RTM EBITDA på <2,5x