Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 äger rum torsdag 4 maj i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Netels styrelseordförande på e-post ir@netelgroup.com eller på adress Netel Holding AB, Att: Årsstämma 2023, Fågelviksvägen 9, 7 tr, 145 84 Stockholm. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast 16 mars 2023.

 


 

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt avseende nyckelfrågor, såsom fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Kallelse till bolagstämma

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Netel Groups webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska information om att bolagsstämma har sammankallats annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta vid bolagstämma

Aktieägare som vill delta vid en bolagsstämma ska vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem bankdagar före stämman, samt ha meddelat Netel Group sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan delta vid bolagsstämman personligen eller via ombud och kan åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Netel Group.

Initiativ från aktieägarna

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolags­stämman måste skicka in en skriftlig begäran avseende detta till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

 


 

Årsstämma 2022

Läs mer>