Prioriterade hållbarhets­områden

För oss är hög etik, goda arbetsförhållanden och miljöansvar prioriterade frågor som alltid präglat verksamheten. Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Minska klimatpåverkan

För att nå målen i Parisavtalet måste alla bidra genom att sänka sina koldioxidutsläpp. Hos Netel fattas många beslut varje dag som påverkar våra utsläppsnivåer.

Netel ska alltid bedriva verksamheten så energi- och resurssnålt som möjligt. Vi strävar efter att minska koldioxidutsläppen genom att prioritera förnybara resurser och effektivisera transporterna.

Netels största direkta klimatpåverkan sker vid transporterna till och mellan sajterna. Vår egen bilflotta används vid service av befintliga sajter och planering av nya projekt.

Netal kan minska sin klimatpåverkan genom att göra miljövänliga fordonsval och säkerställa god logistik i hela värdekedjan. Vi ser regelbundet över bilflottan och vill ha moderna fordon med hög prestanda och mindre miljöpåverkan. Eftersom sajterna som Netel underhåller ofta kräver långa resor är elbilar ännu inte ett alternativ för hela bilflottan. Elbilar prioriteras i de fall de kan möta verksamhetens förutsättningar.

Smart transportlogistik är viktig både för att minska klimatpåverkan och säkerställa hög effektivitet. Netel strävar efter att minska antalet transporter till sajterna genom att bland annat samla materialleveranser till så få tillfällen som möjligt och samordna transporterna mellan sajterna. Effektiv transportlogistik kräver också ett gott samarbete med underentreprenörer, leverantörer och kunder.

För våra egna kontor och lokaler tecknar vi gröna energiavtal. I uppförandekoden för underentreprenörer och leverantörer fordrar vi av våra samarbetspartners att de har en förvaltningsplan för energi på plats för att minska sin energiförbrukning och klimatpåverkan.

miljo1

Indikator och mål

Netels hållbarhetsindikator ”Klimatpåverkan” omfattar koldioxidutsläppen från de egna bilflottorna i Norge och Sverige. Målet är att minska mängden koldioxidutsläpp per körd kilometer. I januari 2023 skrev Netel under åtagandet SBTi (Science Based Target initiative) för att motarbeta klimatförändringen. Genom åtagandet förbinder sig Netel att sätta upp mål för att minska sina utsläpp enligt Parisavtalet.

Klimatpåverkan och mål

2023 (g/km)
2022 (g/km)
2021 (g/km)
2020 (g/km)
2019 (g/km)

Miljön i fokus

För att uppnå minsta möjliga negativa miljöpåverkan arbetar Netel genomgående i hela organisationen på ett förebyggande sätt. Det innebär att vi kontinuerligt identifierar, analyserar och uppdaterar de betydande miljöaspekterna i verksamheten för att kunna förebygga, prioritera och riskminimera. Vi tillämpar alltid försiktighetsprincipen i miljöfrågor.

För oss handlar miljöhänsyn om mer än att uppfylla lagar, förordningar och myndighetskrav. Vi vill att medarbetarna i hela organisationen ska visa miljöhänsyn i alla sina beslut.

Vi prioriterar användandet av återvinningsbart material och väljer de minst hälso- och miljöfarliga kemiska produkterna. Netel undviker alltid miljöstörande ämnen.

Vi vill också hålla oss uppdaterade om den senaste tekniken för att kunna välja de bästa miljövänliga alternativen vid utförandet av våra uppgifter.

Vi har som mål att minska avfallsmängden och att källsortera i så hög utsträckning som möjligt.
För att leva upp till våra högt ställda miljökrav krävs att våra medarbetare är utbildade och engagerade samt arbetar med ständiga förbättringar på miljöområdet. Det är också viktigt för oss att ha en hög krisberedskap om olyckor eller utsläpp skulle inträffa. Vid sådana kristillfällen ska Netel alltid agera snabbt och omedelbart upprätta en fullvärdig åtgärdsplan.

För att kunna leverera tjänster med största möjliga miljöhänsyn krävs också ett nära och strukturerat samarbete med såväl kunder som underentreprenörer och leverantörer. I vår uppförandekod för underentreprenörer och leverantörer ställer vi detaljerade krav som relaterar till miljöområdet. Självklart fordrar vi av underentreprenörer och leverantörer att de ska handla i enlighet med relevanta lokala och internationellt erkända miljöstandarder. Likaså ska de möta lokala och nationella bestämmelser om hantering av spillvatten och de får inte överskrida lagliga gränser för utsläpp av luftföroreningar. De ska säkerställa att farliga ämnen hanteras och förvaras på säkert sätt och att de har en krishanteringsplan för att hantera oavsiktligt utsläpp. De ska också garantera att deras personal har relevant utbildning.

Säkra arbetsplatser

Vårt mål är att ingen ska skadas när de utför uppgifter åt Netel. Vår verksamhet är förenad med arbetsmiljörisker och vi arbetar proaktivt för att förebygga och undvika risker på arbetsplatserna.
En viktig förutsättning för att framgångsrikt kunna undvika risker är att verksamheten planeras så att säkerhet, hälsa och skydd prioriteras. Självklart måste alla lagar, förordningar och myndighetskrav uppfyllas och medarbetarna ska ha relevant utbildning och erfarenhet för utförandet av sina arbetsuppgifter.

I det kontinuerliga arbetet med att ständigt förbättra vårt hälsa- och säkerhetsarbete inkluderar vi medarbetare, fackliga organisationer, skyddskommittéer och företagshälsovård. Det är grundläggande att medarbetarna tar ansvar för sin egen och andra säkerhet och inte gör något för att riskera dessa. Medarbetare som upptäcker riskfyllda situationer eller beteenden ska rapportera detta till sin närmaste chef.
Vi ställer detaljerade krav på våra medarbetare liksom underentreprenörer och leverantörer för att förhindra arbetsmiljöolyckor. Hos oss ska alla alltid använda lämplig skyddsutrustning, till exempel säkerhetssele och fallskydd vid arbete på hög höjd. Elarbeten på elektrisk utrustning, kretsar och redskap ska alltid ske i enlighet med regelverk och ingen får utföra elarbeten utan lämpliga kvalifikationer.

Hos Netel råder nolltolerans mot alkohol och droger.

Trafiksäkerhet har hög prioritet och den som framför fordon får inte använda mobiltelefonen för samtal, sms eller mail. Likaså råder självklart bältestvång både för förare och passagerare. Förare måste alltid framföra fordonet med en hastighet och på ett sätt som med hänsyn till väg, underlag och typ av fordon är säkert.

Samma krav som vi har på medarbetarna ställer vi också i uppförandekoden för underentreprenörer och leverantörer. Dessutom fordrar vi av underentreprenörer och leverantörer att de utför och underhåller omfattande riskbedömningar samt har en metodisk rapportering i syfte att minimera risker.

Enligt uppförandekoden för underentreprenörer och leverantörer ska de ha en plan för hälsa och säkerhet, inklusive brandsäkerhet, som granskas och uppdateras årligen. De ska också säkerställa att deras personal har rätt utbildning om förfaranden och utrustning i livräddning. Vi kräver också att de har en representant i sin ledning som är ansvarig för arbetsmiljön för all personal och att de utför sitt arbete i enlighet med internationellt erkända normer.

miljo2

Indikator och mål

Netels hållbarhetsindikator ”Arbetsmiljö” avser inrapporterade olyckor på egen personal som resulterat i sjukhusvistelse eller sjukfrånvaro. Indikatorn omfattar samtliga bolag. Målet är att inga arbetsolyckor ska ske.

Arbetsmiljö
Antal inträffade olyckor

2023
2022
2021
2020
2019

Motiverade medarbetare

Netel värnar om en respektfull miljö för samtliga medarbetare där medarbetarna känner tillit till varandra och till bolaget. En viktig del i god hälsa hos medarbetare är att känna motivation för sitt arbete.

I Netel anser vi att motivation skapas genom att varje medarbetare känner till och förstår verksamhetens vision och mål liksom sin egen roll och betydelsen av det egna arbetet. Det är också viktigt att medarbetarna kan påverka sin egen arbetssituation och har nödvändiga befogenheter. Motivation skapas också genom att samtliga medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling.

Ett viktigt verktyg för att skapa motivation och tillit är medarbetarsamtalen som ska genomföras minst en gång per år. På Netel månar vi också om vår ”dörren-är-aIltid-öppen”-kultur som innebär att det är nära till cheferna och ledningen och att vi fortfarande agerar som det ”lilla” företaget. Våra nyanställda ska tas om hand på ett respektfullt sätt och snabbt introduceras i verksamheten.

På Netel bygger vi de viktiga telekommunikationsnäten och vi ser den nytta de ger samhälle, enskilda individer och företag. Vi är också medvetna om den stress och negativa hälsoeffekter digital teknik kan medföra genom att medarbetarna alltid är tillgängliga. I Netel har vi därför tydliga riktlinjer för vid vilka tider digital kommunikation får ske och hur den ska utformas för att kunna hanteras effektivt.

Netel vill att löner ska stimulera till engagemang, arbetstillfredsställelse och motivation så att koncernens totala resultat påverkas positivt. Sakliga och konkurrenskraftiga löner är viktiga för att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla anställda. Vår lönesättning harmoniseras utifrån gällande kollektivavtal och övriga delar av lönepolitiken ska vara väl förankrad och kommunicerad till medarbetare och chefer. För all lönesättning tillämpas ”farfarsprincipen” och lönerevideringar sker enligt gällande kollektivavtal samt vid byte av tjänst. Netel accepterar inte oskäliga löneskillnader.

Ett gott ledarskap är av största vikt för Netel och innebär att ledarna tar ansvar för såväl den dagliga driften som varje medarbetares välbefinnande och utveckling. I ledarskapet ingår att proaktivt arbeta på ett lösningsorienterat sätt tillsammans med medarbetarna i organisationen och externa parter. Ett effektivt och respektfullt ledarskap innebär också att tydligt informera samtliga medarbetare om vad som förväntas av dem på individnivå samt hur dessa förväntningar harmonierar med Netels vision och mål.

miljo3

Indikator och mål

Netels hållbarhetsindikator ”Medarbetarlojalitet” avser eNPS (Employee Net Promoter Score). eNPS ger ett mått på hur lojala medarbetarna är och bygger på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?”. Indikatorn omfattar samtliga bolag. Målet är att öka medarbetarlojaliteten.

Medarbetarlojalitet
eNPS

2023
2022
2021
2020
2019