Valberedning inför årsstämman 2024

Alireza Etemad, representerar IK Investment Partners, valberedningens ordförande
Celia Grip, representerar Swedbank Robur Fonder
Andreas Berdal Lorentzen, representerar Delphi Fondsforvaltning
Peter Magnusson, representerar Cicero Fonder
Hans Petersson, styrelsens ordförande

Aktieägare i Netel är välkomna att senast 19 januari 2024 lämna förslag till valberedningen via e-post till valberedning@netel.se.

Vid extra bolagsstämma 27 augusti 2021 fastställdes följande instruktion för valberedningen:

Dessa regler för utseende av valberedning ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av bolagsstämman.

 1. Bolaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 3 nedan, som önskar utse valberedningsledamot, jämte styrelseordföranden. Styrelseordföranden ansvarar för att sammankalla valberedningen. Om en valberedning med fyra ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna i bolaget, får valberedningen bestå av tre ägarutsedda ledamöter.
 2. Namnen på de fyra ägarutsedda valberedningsledamöterna och namnen på de aktieägare som de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.
 3. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.
 4. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsetts till ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga rätt att utse ledamöter.
  Aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådana skett.
 5. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  •förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamatör i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer (i förekommande fall),
  • förslag till arvode för bolagets revisorer, och
  • förslag till eventuella förändringar av denna valberedningsinstruktion.
 6. Ersättningen ska ej utgå för ledamöter i valberedningen. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer valberedningen och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla personella resurser så som sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Kontakt

Kontakta valberedningen

E-mail: valberedning@netelgroup.com