Framgångsrik affärsmodell för lönsam tillväxt

Netel verkar inom kritisk infrastruktur: telekom, kraft och infraservices. Infraservices utgörs av fjärrvärme, vatten och avlopp. Grunden till vår framgång är modellen ”the Netel Way” med dess tre delar:

Fokus på projektledning och service

Med över 20 års erfarenhet av att leda komplexa infrastrukturprojekt har vi djup kunskap och förståelse för olika intressenters behov och förutsättningar. I kritiska infrastrukturprojekt är det inte bara kunderna utan många andra intressenter som är berörda, till exempel markägare och boende. Projekten kräver därför förståelse för hur miljön kan komma att påverkas under utförandet. Här fordras kunskaper som omfattar natur och vatten, luft och ljudnivåer. Kunskap om arbetsmiljö och regelverk kring arbete i utsatta eller farliga miljöer är också viktigt. Vår styrka inom projektledning är den decentraliserade organisationen som innebär att vi har insikter och kunskap om lokala förhållanden och regelverk.

Flexibel kostnadsstruktur och låg kapitalbindning

När det kommer till konstruktion och installation anlitar vi i de flesta fall underentreprenörer. Det gör det möjligt att snabbt anpassa kostnadsstrukturen till ändrade marknadsförutsättningar och därmed blir lönsamhets- och kassaflödesutvecklingen stabilare.

Långa relationer med kompetenta underentreprenörer och leverantörer är av vikt för att garantera att projekten utförs med precision, kvalitet samt högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netels verksamhet binder lite kapital eftersom bolaget har mycket låg lagerhållning och ingen stor egen maskinpark. Eftersom bolaget har lågt investeringsbehov är kassagenereringsförmågan långsiktigt hög och stabil.

.

Decentraliserad organisation

Den decentraliserade organisationen säkerställer såväl lokalt kunnande som snabba beslut och hög grad av entreprenörsanda. Det gör att Netel är väl positionerat med betydande konkurrensfördelar när ekosystemen kring den kritiska infrastrukturen blir allt mer komplexa vad gäller såväl teknologi som regleringar.