Antogs vid årsstämma den 4 maj 2023

1 § Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Netel Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt äga, utveckla och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

5 § Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 32 500 000 och högst 130 000 000.

6 § Styrelse
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

7 § Revisorer
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisorer ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Kallelse ska även annonseras i Svenska Dagbladet.

9 § Deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla det till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10 § Poströstning och fullmakter
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

11 § Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

12 § Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14 § Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Ladda ner

 1. Bolagsordning