Pressmeddelande

Starkt kassaflöde och växande orderstock

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen ökade med 4,2% till 1 025 (984) MSEK med organisk tillväxt på 1,0%
Justerad EBITA uppgick till 63 (75) MSEK med en justerad EBITA-marginal på 6,2% (7,6)
EBITA uppgick till 59 (69) MSEK med en EBITA-marginal på 5,8% (7,0)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 58 (68) MSEK med en rörelsemarginal på 5,6% (6,9)
Periodens resultat uppgick till 36 (48) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning minskade med 25,0% till 0,75 (1,00) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 203 (41) MSEK

Januari-december
Nettoomsättningen ökade med 10,1% till 3 459 (3 141) MSEK med organisk tillväxt på 3,7%
Justerad EBITA uppgick till 164 (200) MSEK med en justerad EBITA-marginal på 4,8% (6,4)
EBITA uppgick till 133 (179) MSEK med en EBITA-marginal på 3,8% (5,7)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 128 (176) MSEK med en rörelsemarginal på 3,7% (5,6)
Periodens resultat uppgick till 44 (123) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning minskade med 64,9% till 0,91 (2,59) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 242 (-72) MSEK
Nettoskulden minskade till 610 (722) MSEK och nettoskuld/justerad EBITDA minskade till 2,6 (2,8)
Orderstocken ökade till 4 047 (3 700) MSEK
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utbetalas till aktieägarna för 2023 för att ytterligare stärka Netels finansiella ställning

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
Treåriga ramavtal tecknade med FMV värda totalt 480 MSEK
Avtal tecknade med E.ON Energidistribution värda totalt 245 MSEK
Jeanette Reuterskiöld, tf VD och koncernchef, utsågs 4 december 2023 till VD och koncernchef
 
Viktiga händelser efter årets utgång
Fredrik Helenius tillträdde som CFO 26 januari 2024
Nett-Tjenester utökar samarbetet med Elvia med nytt ramavtal värt totalt cirka 120 MNOK
Eltek tecknar kontrakt med Siemens Energy för modernisering av Svenska Kraftnäts ställverk
Ny koncernledning och organisationsstruktur för att synliggöra synergier och stärka affären

Webbsänd presentation med telefonkonferens
Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef, och Fredrik Helenius, CFO, presenterar delårsrapporten fredag 16 februari klockan 09.00 i en webbsändning. Det går bra att ställa frågor via webben eller telefon. Presentationsmaterialet finns också på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/. Presentationen hålls på engelska.
 
Om du önskar delta via webbsändningen gå in via länken https://ir.financialhearings.com/netel-group-q4-2023. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Om du vill ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5008352. Efter registreringen får du telefonnummer och ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
 
Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com
Den kompletta delårsrapporten och tidigare rapporter finns tillgängliga på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/.
 
Nästa rapport
Rapporten för första kvartalet 2024 publiceras 26 april kl 07.30.

Kontakter


Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef, +46 (0) 702 28 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Fredrik Helenius, CFO, +46 (0) 730 85 52 86, fredrik.helenius@netel.se
Åse Lindskog, IR, +46 (0) 730 24 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2023 över 3,4 miljarder SEK och har drygt 850 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-02-16 07:30 CET.

Bifogade filer


Bokslutskommunike 2023