Pressmeddelande

Delårsrapport januari-juni 2023

Omsättningen ökade 14,5% och orderstocken är rekordhög

Andra kvartalet
Nettoomsättningen ökade 14,5% till 861 (751) MSEK med organisk tillväxt på 5,3%
Justerad EBITA 41 (48) MSEK med justerad EBITA-marginal 4,7% (6,4)
EBITA 27 (45) MSEK med EBITA-marginal 3,4% (6,0)
Rörelseresultat (EBIT) 29 (44) MSEK med rörelsemarginal 3,3% (5,9)
Periodens resultat 3 (29) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning 0,07 (0,60) kr
Kassaflöde från löpande verksamheten 29 (-36) MSEK
Januari-juni
Nettoomsättningen ökade 12,1% till 1 544 (1 377) MSEK med organisk tillväxt på 2,5%
Justerad EBITA 51 (76) MSEK med justerad EBITA-marginal 3,3 % (5,5)
EBITA 24 (67) MSEK med EBITA-marginal 1,7% (4,9)
Rörelseresultat (EBIT) 25 (66) MSEK med rörelsemarginal 1,6% (4,8)
Periodens resultat -6 (44) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,12 (0,93) kr
Kassaflöde från löpande verksamheten 37 (-120) MSEK
Nettoskulden uppgick till 788 (622) MSEK och nettoskuld/justerad EBITDA till 3,2 (2,6)
Orderstocken ökade till 3 976 (3 408) MSEK

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

  • Fortsatt stark utveckling med rekordhög orderstock på 4,0 miljarder SEK varav cirka 1,5 miljarder SEK avser projekt som ska utföras under andra halvåret 2023.
  • Förhandlingarna med en stor kund inom Kraft i Finland har slutförts och Netel kan nu färdigställa pågående ramavtal samt anpassa sin organisation och arbetssätt för den finska kraftverksamheten som därigenom får förutsättningar att bli lönsam. För dessa omstruktureringar har Netel gjort en reservation i andra kvartalet på 10 MSEK vilket bedöms som tillräckligt.
  • Netel har förlikats med en stor fiberkund vilket innebär att kunden betalat ersättning på totalt 70 MSEK i andra kvartalet 2023. Förlikningen innebär också att Netel och kunden fortsätter sitt långvariga samarbete. Genom förlikningen har parterna nått enighet och tvisten avslutats.
  • Jeanette Reuterskiöld utsedd till tf VD och koncernchef den 16 maj 2023 efter att Ove Bergkvist avgått som VD och koncernchef

Indikation 2023

  • Netel förväntar sig minst 10% tillväxt för helåret 2023 vilket är i linje med det finansiella tillväxtmålet.
  • Netel förväntar sig en justerad EBITA-marginal på 4,5–5,5% för helåret 2023. Det innebär att den justerade EBITA-marginalen för andra halvåret 2023 förväntas närma sig det finansiella lönsamhetsmålet om en justerad EBITA-marginal över 7% på medellång sikt.

Webbsänd presentation med telefonkonferens

Jeanette Reuterskiöld, tf VD och koncernchef, och Peter Andersson, CFO, presenterar delårsrapporten fredag 14 juli klockan 09.00 i en webbsändning. Det går bra att ställa frågor via webben eller telefon. Presentationsmaterialet finns också på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/. Presentationen hålls på engelska.

Om du önskar delta via webbsändningen gå in via länken https://ir.financialhearings.com/netel-group-q2-2023. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Om du vill ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200826. Efter registreringen får du telefonnummer och ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com
Den kompletta delårsrapporten och tidigare rapporter finns tillgängliga på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Nästa rapport
Rapporten för tredje kvartalet publiceras 8 november 2023 kl 07.30.

Kontakter


Jeanette Reuterskiöld, tf VD och koncernchef +46 (0) 70 228 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2022 över 3,1 miljarder SEK och har drygt 800 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-07-14 07:30 CEST.