Pressmeddelande

Netel Holding AB (Publ) – Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2021

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet

1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen steg med 24,6 % till 717 (575) Mkr, varav den organiska tillväxten motsvarade -1,8 %
 • Justerad EBITA* uppgick till 66 (62) Mkr och justerad EBITA-marginal* till 9,2 (10,8) %
 • EBITA uppgick till 37 (54) Mkr och EBITA-marginalen till 5,1 (9,5) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 (55) Mkr och rörelsemarginalen till 5,0 (9,5) %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 160 (102) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 9 (30) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,20 (0,92) kronor

1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen steg med 31,1 % till 2 418 (1 845) Mkr, varav den organiska tillväxten motsvarade 7,1 %
 • Justerad EBITA* uppgick till 177 (134) Mkr och justerad EBITA-marginal* till 7,3 (7,3) %
 • EBITA uppgick till 127 (120) Mkr och EBITA-marginalen till 5,2 (6,5) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 126 (119) Mkr och rörelsemarginalen till 5,2 (6,4) %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114 (131) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 66 (48) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,87 (1,49) kronor
 • Nettoskulden uppgick till 318 (360) Mkr per 31 december, vilket motsvarar en Nettoskuld/justerad EBITDA R12 om 1,4 (2,1)
 • Orderstocken uppgick till 3 488 (2 354) Mkr
 • Styrelsen föreslår till årsstämman att ingen utdelning utbetalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 för att skapa utrymme för värdeskapande förvärv, i linje med Netel Groups strategi

Viktiga händelser under och efter perioden 1 oktober – 31 december

 • Den 15 oktober noterades Netel Holding AB (publ) på Nasdaq Stockholm.
 • Den 16 december förvärvade Netel 100% av JR Markteknik AB och Täby Maskin & Uthyrning AB. Förvärven utgör en viktig byggsten i Netels fortsatta satsning inom infrastrukturentreprenader där bl a vatten & avlopp och fjärrvärme ingår. Netel tillträdde aktierna den 3 januari 2022.
 • Under kvartalet tecknade Netel Tyskland ett antal fyraåriga ramavtal med Deutsche Telekom, uppgående till cirka 420 Mkr, för utbyggnad av fiberinfrastruktur i norra Tyskland.
 • I februari 2022 förvärvades Eltek Entreprenad Sverige AB, med verksamhet inom Kraft.

Telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten
Ove Bergkvist, vd och koncernchef och Peter Andersson, CFO kommer onsdagen den 16 februari, klockan 11.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, ring +46856642695 eller gå till https://tv.streamfabriken.com/netel-group-q4-2021. Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida: https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com
Den kompletta bokslutskommunikén för perioden januari till december 2021 och tidigare rapporter finns tillgängliga på https://netelgroup.com/investerare/rapporter-och-presentationer/.

* I justerad EBITA exkluderas bland annat kostnader för noteringen på Nasdaq Stockholm samt för förvärv.

Kontakter


Ove Bergkvist, vd +46 (0)73 337 09 37 ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0 )73 842 36 90 peter.andersson@netel.se
Johan Hähnel, IR +46(0)70 605 63 34 ir@netelgroup.com

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-16 07:00 CET.

Om oss


Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi tillhandahåller Infranätstjänster inom mobila telekomnät, fastnät och kraftnät. Bland våra kunder återfinns teleoperatörer, nätägare, systemleverantörer, fastighetsägare, byggföretag, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

Verksamheten drivs decentraliserat, med en stark lokal närvaro och cirka 660 anställda. Under 2021 uppgick Netels nettoomsättning till 2 418 miljoner kronor.