Pressmeddelande

Kommuniké från Netel Holding AB (publ) årsstämma 4 maj 2023

Netel Holding rapporterar att bolagets årsstämma dag som ovan beslutade i enlighet med samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beviljade även styrelsen samt verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Hans Petersson, Ann-Sofi Danielsson, Alireza Etemad, Carl Jakobsson, Göran Lundgren, Nina Macpherson och Jeanette Reuterskiöld samt att omvälja Hans Petersson som styrelseordförande. Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB som revisor.

Årsstämman beslutade även avseende bland annat följande:

  • att fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn samt ledamöterna och ordförandena i revisions- och ersättningsutskotten,
  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022,
  • att ändra bolagsordningen för att möjliggöra poströstning,
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under vissa förhållanden besluta om nyemission mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning, eller annars med villkor. Sådana emissioner får inte medföra att bolagets registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

De fullständiga förslagen avseende årsstämmans beslut ovan återfinns i kallelsen som finns tillgänglig på Netels webbplats. Protokoll från årsstämman kommer hållas tillgängligt på Netels webbplats senast två veckor efter dagen för årsstämman.

Kontakter


Ove Bergkvist, VD +46 (0) 73 337 09 37, ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90, peter.andersson@netel.se
Åse Lindskog, IR +46 (0) 73 024 48 72, ase@lindskogphilipson.se

Om oss


Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2022 över 3,1 miljarder SEK och har drygt 800 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.